NESUDĖTINGI STATINIAI

2017-06-27 d.


Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Statybos įstatymas ir Statybos techniniai reglamentai. Pagal juos keičiasi nesudėtingų pastatų projektavimas.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Statybos įstatymui ir jo nuostatas detalizuojantiems statybos techniniams reglamentams, prievolė gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) taikoma statant nedidelį gyvenamąjį namą ir ne miesto ribose. Suprojektuotas ir pastatytas pastatas taip pat turi atitikti ir energinio naudingumo reikalavimus. Pagal pakeistą reglamentavimą, norint statyti II grupės nesudėtingą gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą bet kokioje teritorijoje, reikės parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD.

Nesudėtingasis statinys – paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

Vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę architektai arba asmenys, turintys statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį teisės aktų nustatytą darbo patirtį.

Nesudėtingi statiniai skirstomi į grupes:

  1. I grupės nesudėtingi statiniai;

  2. II grupės nesudėtingi statiniai.

Lentelėje pateikiami I ir II grupės nesudėtingų statinių techniniai parametrai.

lentele

Nesudėtinguose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m. Nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengiami už pastatų ribų.

Leidimas privalomas šiais nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

1. Statant ar rekonstruojant I grupės nesudėtingą statinį – kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje.

2. Statant ar rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir kt.

3. Statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą.

4. Rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją.

5. Statant ar rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Dėmesio! Atvejai, kada reikalingi statybą leidžiantys dokumentai atliekant nesudėtingojo pastato kapitalinį ar paprastąjį remontą:

1. Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas atliekant nesudėtingojo pastato kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

2. Atliekant valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais paprastąjį remontą.

3. Leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

Pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas; kiti darbai, keičiantys pastatų išvaizdą.

* Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą, Statybos techninius reglamentus ir VTPSI.