PASTATŲ ENERGINIS SERTIFIKAVIMAS

2016 m.


Gera žinia statytojams- atidedamas reikalavimas pasiekti A energinio naudingumo klasę. Norintiems susiprojektuoti B energinio naudingumo klasės pastatą verta suskubti, kadangi A energinio naudingumo klasės reikalavimai įsigalios nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Aplinkos ministrui pakeitus statybos techninius reglamentus, numatyta, kad A klasės energinio naudingumo reikalavimas taikomas naujai statomiems pastatams, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2016 m. lapkričio 1 d., o kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti po 2016 m. lapkričio 1 d. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo šiol svarbiausia bus prašymo išduoti statybos leidimą pateikimo, o ne leidimo išdavimo, data.

Norint sutaupyti reiktų paskubėti ir projektus pasirengti bei pradėti statybas iki 2016 m. lapkričio 1 d.- datos iki kada galima statyti B energinio naudingumo klasės pastatus.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą atlieka atestuoti fiziniai asmenys – pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai.

Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų.
Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 1. Užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą.
 2. Užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą.
 3. Parduodant ar išnuomojant pastatus ir jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas).
 4. Didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos.

Po 2018 m. gruodžio 31 d. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių statomi nauji, o po 2020 m. gruodžio 31 d. visi statomi nauji pastatai turi būti energijos beveik nevartojantys pastatai, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Reikalavimus energijos beveik nevartojantiems pastatams nustato Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčias institucijas ir jų funkcijas sertifikavimo priežiūros srityje nustato Aplinkos ministerija.

Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

 1. Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda.
 2. Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams.
 3. Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus.
 4. Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams.
 5. Atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų.
 6. Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus.
 7. Nešildomiems pastatams.

Energinio naudingumo klasių reikalavimai

Projektuojant A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatus, turi būti įvertinta šių pastato rodiklių atitiktis reikalavimams dėl:

 • Pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių.
 • Pastato sandarumo.
 • Mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių.
 • Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių.
 • Pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminių savybių.
 • Pastate sunaudojamos energijos dalies iš atsinaujinančių išteklių (taikoma tik A++ klasei).

Projektuojant naujus pastatus, turi būti įvertinta didelio naudingumo ir (ar) iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančių inžinerinių statinio sistemų naudojimo galimybė ir projekte pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pasirinktus projekto sprendinius.

* Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą, Statybos techninius reglamentus ir VTPSI.