STATYBOS UŽBAIGIMAS

2015-01-12 d.


Statybos užbaigimo aktas turi būti surašomas:

Užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą.

Deklaracija apie statybos užbaigimą turi būti surašoma:

 • Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais.
 • Užbaigus statinio kapitalinį remontą, pakeitus statinio (patalpų) paskirtį, pastačius, rekonstravus ar atnaujinus (modernizavus) vieno ar dviejų butų namą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo (užsakovo) Aplinkos ministerijos nustatyto turinio.
  Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai.

Deklaracija apie statybos užbaigimą surašoma statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens:

 • Kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingų statinių statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas), nekeičiant statinio kategorijos.

Dokumentai, pateikiami statybos užbaigimo komisijai:

 1. Statinio projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai.
 2. Statybą leidžiantis dokumentas.
 3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
 4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 5. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 6. Statybos darbų žurnalas.
 7. Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos.
 8. Panaudotų statybos produktų, eksploatacinių savybių deklaracijos. *
 9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų). *
 10. Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte. *
 11. Dvibučio ar daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato Garso klasifikavimo protokolas. *
 12. Pastato energinio naudingumo sertifikatas.
 13. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą.
 14. Statinio ekspertizės aktas. *
 15. Statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių (privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija. *
 16. Atitinkamiems tyrimams atestuotų ar akredituotų subjektų matavimų dokumentai, įrodantys atitiktį statinio projektui. *

* Pateikiamų dokumentų sąrašas kinta priklausomai nuo pastato.