STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2015-01-12 d.


Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

 1. Statybos projektu.
 2. Rekonstravimo projektu.
 3. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu.
 4. Kapitalinio remonto projektu.
 5. Griovimo projektu.
 6. Griovimo aprašu.

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma visais atvejais nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos projektu. Draudžiama sudaryti sutartį Techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis.

Statytojas (užsakovas) Techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo sutartį. Ji prasideda sudarius Techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose).

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais darbų kiekiais.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

 • Iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą.
 • Organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje.
 • Perduoda statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.
 • Rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė dokumentacija.
 • Tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų.
 • Kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų galiojimo terminus.
 • Kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka;
 • Kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą.
 • Tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė atitiktų reikalavimus.
 • Tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius.
 • Informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų.
 • Neleidžia naudoti statinį arba jo dalį iki statybos užbaigimo akto/deklaracijos surašymo;
 • kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais.
 • Kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.

Apie statybos darbų pradžią, paskirtą rangovą, statybos vadovą, techninį prižiūrėtoją turite pranešti ne vėliau kaip prieš 1-ą darbo dieną iki statybos pradžios, o jų pakeitimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo. Pranešti apie statybos pradžią galima informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Įdomu, kada privalomas statinio statybos techninis prižiūrėtojas? Plačiau skaitykite čia.