KADA ATLIEKAMAS PASTATO REKONSTRAVIMAS?

2018-01-16 d.


UAB ,,Architektūra ir konstrukcijos“ informuoja, kad atliekant rekonstravimo darbus statytojas turi pasirengti rekonstravimo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą norimiems darbams įgyvendinti. Darbus atliekant savavališkai gresia didžiulės baudos, todėl sugalvoję atlikti statybos darbus, pirma įsitikinkite, ar galite juos vykdyti be leidimo.

Statinio rekonstravimas – tai statyba, kurios tikslas yra perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Jeigu išorės matmenys nėra keičiami, tuomet vykdomi kapitalinio remonto darbai (kuriam įstatymo numatyta tvarka taip pat gali būti reikalingas projektas bei leidimas).

Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai:
– pastatomi nauji aukštai;
– įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;
– nugriaunama dalis esamų aukštų;
– prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos);
– pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.

Statinio rekonstravimo projektas rengiamas ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingasis statinys rekonstruojamas į neypatingąjį ar ypatingąjį statinį. Nesudėtingų statinių rekonstravimui turi būti rengiamas supaprastintas rekonstravimo projektas.

Leidimas rekonstruoti statinį reikalingas ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui; nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais.

Įstatymo numatytais atvejais statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant VTPSI. Deklaracijos apie statybos užbaigimą neprivaloma tvirtinti, jeigu atlikta statinio ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Būtina paminėti, kad atliekant statinio rekonstravimą gali būti reikalingi kaimynų sutikimai. Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimai neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų.

Statinio rekonstravimo projekto apimtis, atitinkamų institucijų prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūros reikalavimų, projektavimo darbų atlikimo bei statybas leidžiančio dokumento išdavimo procedūrų terminai faktiškai nesiskiria nuo naujos statybos. Todėl planuojant rekonstravimo darbus, procedūroms įgyvendinti reiktų turėti bent 4-5 mėnesius.

Nepamirškite teisingai įvertinti norimus atlikti statybos darbus, pasidomėti apie projekto bei leidimo reikalingumą ir tik tada imtis veiksmų.

Sėkmingų statybų!

* Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą (2018 m. aktuali redakcija), Statybos techninius reglamentus (2018 m. aktuali redakcija).