KAM REIKALINGI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI?

2017-11-24 d.


Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip statinio projektuotojo parinkimo konkurso medžiaga ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami rengiant specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

Kai yra rengiami projektiniai pasiūlymai jie yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas techninis projektas, techninis darbo projektas arba paskirties keitimo projektas. Projektiniai pasiūlymai nėra statinio projekto dalis.

Projektinių pasiūlymų paskirtis:
* Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją.
* Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą projektavimą ar statinio ar statinio dalies paskirties keitimą.
* Specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti.
* Naudoti kaip medžiagą projektuotojo parinkimo konkursui.
* Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.
Statytojo pateikiami dokumentai projektiniams pasiūlymams rengti:
* Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijos.
* Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija.
* Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius.
* Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką.

Visuomenei svarbūs statiniai, kuriems reikalinga rengti projektinius pasiūlymus: naujai statomi ir rekonstruojami didesnio kaip 200 m2 bendrojo ploto gyvenamosios paskirties (vieno buto ir dviejų butų) pastatai; daugiabučiai gyvenamosios paskirties (daugiau kaip 5 aukštų) pastatai; prekybos pastatai, kurių prekybos plotas didesnis kaip 1000 m2; paslaugų pastatai; garažų pastatai (25 vietų ir daugiau); gamybos ir pramonės pastatai (visi išskyrus savo šeimos reikmėms skirtas dirbtuves); sandėliavimo pastatai, kuriuose saugojamos pavojingos medžiagos pagal nustatytus jų ribinius kiekius, gydymo pastatai, sporto pastatai ir kt.

Minėtiems statiniams projektuotojas turėtų parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti visuomenės informavimo procedūras. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų ir rekonstruojamų statinių projektus.

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Statytojas, suderinęs su savivaldybe, kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinį, parenka viešo susirinkimo vietą. Šis susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi vykti visuomenei patogiu ne darbo metu.

Savivaldybės administracija, gavusi viešo susirinkimo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimo rezultatus, priima sprendimą pritarti ar nepritarti projektiniams pasiūlymams. Apie priimtą sprendimą paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir pranešama statytojui.

Taigi, jeigu nusprendėte projektuotis gyvenamąjį namą, kurio bendras plotas yra didesnis nei 200 m2 , Jums teks kreiptis į projektuotojus daug anksčiau, kadangi dėl projektinių pasiūlymų rengimo ir visuomenės informavimo projekto rengimas Jums pailgės mažiausiai 1 mėnesiu.

* Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą (2017-01-01 m. aktuali redakcija), Statybos techninius reglamentus (2017 m. aktuali redakcija), VTPSI informaciją.