KADA PRIVALOMAS STATINIO STATYBOS TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS?

2018-01-31 d.


 

Nuo 2018 m. neypatingųjų ir ypatingųjų statinių statybai gali vadovauti tik atestuoti specialistai. Statybos įstatyme apibtrėžta statinio statybos techninė priežiūra, reikalavimai jos vykdymui ir specialistams.

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Fiziniai asmenys, pageidaujantys eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus:
1) turėti statybos inžinieriaus arba architekto išsilavinimą;
2) turėti profesinės patirties atitinkamoje veiklos srityje (ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo – 5 metai; neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo – 2 metai).

Asmenys, siekiantys eiti ypatingųjų ar neypatingųjų statinių techninės veiklos sričių vadovų pareigas, turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką ir gauti kvalifikacijos atestatą.

Vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę asmenys, įgiję architekto arba statybos inžinieriaus išsilavinimą (nesudėtingų statinių techninės priežiūros vykdymui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, užtenka minėto išsilavinimo).

Nuo 2017 m. vykdant ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statybą ūkio būdu statinio statybos techninė priežiūra neprivaloma, bet reikia pasamdyti atestuotą statybos vadovą.

Apibendrinant Statybos įstatyme pateiktą informaciją, svarbu žinoti, jog atlikti techninę priežiūrą gali tik statybos inžinieriaus ar architekto išsilavinimą turintys asmenys, kurie turi atitinkamą darbo stažą, yra išlaikę profesinių ir teisininių žinių egzaminus ir turi atitinkamus kvalifikacijos atestatus. Nesudėtingų statinių techninės priežiūros vykdymui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, užtenka minėto išsilavinimo, o vykdant ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statybą ūkio būdu statinio statybos techninė priežiūra neprivaloma.

* Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą (2018 m. aktuali redakcija), Statybos techninius reglamentus (2018 m. aktuali redakcija).