Techninė priežiūra ir konsultavimas

UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ atlieka pastatų techninę priežiūrą. Atlikdami Jūsų pastato statybos techninę priežiūrą kontroliuojame statybos procesą ir apsaugome Jus nuo statybinių rūpesčių. Įmonė atlikdama techninę priežiūrą nuolat vizuoja vykstančias statybas, prižiūri, kad Jūsų pastatas būtų pastatytas teisingai, pagal projektą, darbai būtų vykdomi kokybiškai, laikantis visų reikalavimų.
Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

1. Statybos projektu.
2. Rekonstravimo projektu.
3. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu.
4. Kapitalinio remonto projektu.
5. Griovimo projektu.
6. Griovimo aprašu.
Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma visais atvejais nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos projektu. Draudžiama sudaryti sutartį Techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis.
UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ vykdo statybos techninę priežiūrą šia tvarka:
• Gauna iš užsakovo statybą leidžiantį dokumentą
• Tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų.
• Tikrina faktiškai atliktus darbus, jų kiekį.
• Prižiūri statybos darbų kokybę.
• Tikrina statybos aikštelėje naudojamas medžiagas.
Pildo statybos darbų žurnalą.
• Rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė dokumentacija.
• Kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka.
• Kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą.
• Tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė atitiktų reikalavimus.
• Neleidžia naudoti statinį arba jo dalį iki statybos užbaigimo akto/deklaracijos surašymo.

UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ konsultuoja:
• Statybos, renovacijos, rekonstrukcijos klausimais.
• Turinčius projektą, kurio kokybė Jūsų netenkina.
• Norint atlikti pakeitimus turimame projekte.
• Konstrukcinės dalies klausimais.
Medžiagų kiekių ir sprendimų klausimais.
• Sklypo formavimo ar detaliojo plano rengimo klausimais.
• Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo klausimais.

Turite kitokių klausimų? Į visus statybos klausimus galime atsakyti mes.
Pirminė konsultacija nemokama.